Werkwijze

 

Het doel van een intern onderzoek is u in staat te stellen tot strategie- en besluitvorming. Een intern onderzoek is maatwerk. De Bont Onderzoeken werkt vanuit een gefaseerde onderzoeksbenadering. Die begint met het formuleren van een heldere, afgebakende doelstelling. In dat kader vindt dan een eerste onderzoeksscan plaats die meestal in maximaal tien dagen is afgerond, eventueel gevolgd door, eveneens kortdurende, vervolgonderzoeken. Deze benadering betekent voor u: periodieke rapportages en beslismomenten over vervolgstappen.

Telkens wordt in samenspraak met u bezien of er voldoende informatie is en of het onderzoeksdoel is gehaald en of op basis daarvan een vervolgstrategie kan worden geformuleerd. De Bont Onderzoeken assisteert u bij de beslissing of een (nader) intern onderzoek opportuun is en hoe dit zo efficiënt mogelijk uit te voeren.

De eerste onderzoeksscan (‘quick scan’) is bedoeld om een eerste globaal beeld van de problematiek te verkrijgen. Het is dan meestal nog te vroeg voor definitieve conclusies. Het gaat er echter om dat het beeld uit deze scan wordt bezien met uw kennis van de organisatie, tezamen met de onderzoeks- en opsporingsbril van De Bont Onderzoeken en (eventueel) de kennis en ervaring van De Bont Advocaten. Dat alles bij elkaar levert de basis om te besluiten of vervolgonderzoek mogelijk en nodig is. Ook bij vervolgonderzoek wordt met zo kort mogelijke termijnen periodiek gerapporteerd en wordt op basis daarvan volgens dezelfde methodiek besloten over een verder vervolg. Stapsgewijs wordt zo telkens met u bezien of de problematiek voldoende scherp in beeld is voor strategie- en besluitvorming.